پاکسازی پارک بزرگ جنگلی ﻃﺎﻟﺐ ﺁﺑﺎﺩ توسط دوستداران محیط زیست و مسئولان+تصاویر

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در آستانه روز طبیعت جمعی از دوستداران محیط زیست نسبت به پاکسازی اراضی جنگلی طالب آباد اقدام کردند.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا شهردار بندرانزلی در حاشیه مراسم پاکسازی پارک بزرگ جنگلی شهرستان با اشاره به روز طبیعت مسافران و گردشگران را به حفاظت از منابع طبیعی و خدادای انزلی و استان گیلان سفارش کرد و افزود : فقط از مسافران و گردشگران می خواهم این طبیعت زیبا را اذیت نکنند و باید اذعان داشت که حمل یک کیسه زباله کمترین کاری است که از یک دوستدار طبیعت بر می آید .
IMG_8784_resizeبه گزارش خبرنگار دیارمیرزا رضا پورشعبان عدم همکاری مردم را به ضرر شهر و استان دانست و تاکید کرد : قبول داریم که ممکن است هنوز هم مکان هایی به سطل های زباله مجهز نشده باشد اما همت و همکاری مردم این کمبودها را جبران می کند .
وی در ادامه به کمپینگ های تفریحی و اقامتی ای که برای روز طبیعت در شهرستان درنظر گرفته شده است نیز اشاره کرد و افزود : پارک بزرگ و مجهز جنگلی ورودی شهر جنب دروازه ماهی با حضور جشنواره ۸ قوم از هموطنان ایرانی و نمایشگاه صنایع دستی و گردشگری از تمام کشور و طرح دریای انتهای خیابان پاسداران شهرستان به صورت رایگان پذیرای مهمانان و گردشگران در روز طبیعت خواهد بود.
شهردار بندرانزلی در پایان اعلام کرد: در نوروز ۹۴ ما کمترین مشکل ترافیکی را داشتیم و این وضعیت نشان می دهد با مدیریت صحیح می توان به کاهش حجم ترافیک کمک کرد و از قفل شدن شهر و خیابان های اصلی جلوگیری نمود.
تعبیه ﺩﻭ اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻭﻳﮋﻩ ﺣﻔﺎﻇﺖ اﺯ ﻣﺤﻴﻄ ﺯﻳﺴﺖ در سطح شهر
ﺭﻳﻴﺲ ﻣﺤﻴﻄ ﺯﻳﺴﺖ اﻧﺰﻟﻲ ﺩﺭ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﭘﺎﻛﺴﺎﺯﻱ ﭘﺎﺭﻙ ﺟﻨﮕﻠﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﺁﺑﺎﺩ ﺑﺎ اﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاﻱ اﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﻗﺒﻞ اﺯ ﺭﻭﺯ ﻃﺒﻴﻌﺖ اﻗﺪاﻡ ﺑﻪ پاکسازی طبیعت ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮔﻔﺖ: ﺑﻨﺪﺭاﻧﺰﻟﻲ ﻳﻜﻲ اﺯ ﺷﻬﺮﻫﺎﻳﻲ است ﻛﻪ ﺩﺭ اﻳﺎﻡ ﺗﻌﻂﻴﻼﺕ ﭘﺬﻳﺮاﻱ ﻣﺴﺎﻓﺮاﻥ و ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻥ بسیاری بوده و ﻣﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ اﻓﺮاﺩ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ است ﺧﻮاﺳﺘﻴﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺎﻥ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ همگان بوده و باید قدر آن را بدانند .
اﻛﺒﺮ ﻣﻴﻐﻲ ﺑﺎ اﺑﺮاﺯ اﻣﻴﺪﻭاﺭﻱ اﺯ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺑﺤﺚ ﺣﻔﺎﻇﺖ اﺯ ﻣﺤﻴﻄ ﺯﻳﺳﺖ اﻓﺰﻭﺩ :ﻣﺎ ﺑﺮاﻱ اﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺩﺭ ﺳﻂﺢ ﺷﻬﺮ ﺩﻭ اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻭﻳﮋﻩ ﺣﻔﺎﻇﺖ اﺯ ﻣﺤﻴﻄ ﺯﻳﺴﺖ ﺭا ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻛﺮﺩﻩ اﻳﻢ و ﺳﻌﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ اﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻄ ﺑﻨﺮﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاﺭﺩ ﺩﺭ ﺳﻂﺢ ﺷﻬﺮ اﺭاﻳﻪ ﺷﺪﻩ اﻳﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺭا ﺑﻪ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎﻥ ﻋﺰﻳﺰ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﮕﺬاﺭﻳﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﮕﺎﻥ ﺑﻴﺶ اﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﭘﺎﻛﻴﺰﻩ ﻧﮕﻪ ﺩاﺷﺘﻦ ﻣﺤﻴﻄ ﺯﻳﺴﺖ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺭا ﺑﻨﻤﺎﻳﻨﺪ .
وی ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻞ ﺩﭘﻮﻱ ﺳﺎﺑﻖ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺭﻭﺑﺮﻭﻱ ﻫﺘﻞ ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻨﺎﺭ ﮔﻔﺖ:ﺑﻌﺪ اﺯ ﺗﻌﻂﻴﻼﺕ ﻧﻮﺭﻭﺯ اﻭﻟﻴﻦ ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮﻱ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ اﻳﻦ موﺭﺩ ﺧﺎﺹ ﻧﮕﺎﻩ ﻭﻳﮋﻩ اﻱ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﺒﺮﻫﺎﻱ ﺧﻮﺑﻲ ﺷﻨﻴﺪﻩ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻭﺿﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻂﻠﻮﺏ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
ﺭﻳﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ اﺯ ﻣﺤﻴﻄ ﺯﻳﺴﺖ اﻧﺰﻟﻲ همچین به ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻻﺏ اﻧﺰﻟﻲ نیز اشاره کرد و اذعان داشت: ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در اﻭاﺧﺮ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﺯﻳﺒﺎﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﻬﺎﺩ و اﺭﮔﺎﻧﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩﻱ ﻛﺎﺭ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﺷﻨﺎﻭﺭ ﺩﺭ ﺗﺎﻻﺏ اﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ تاکید کرد ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺟﺪﻳﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﻭﻳﮋﻩ اﺳﺘﺎﻥ و ﺭﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﻴﺎﻱ ﺗﺎﻻﺏ اﻧﺰﻟﻲ ﻭاﻧﺸﺎﻟﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻋﺘﺒﺎﺭاﺕ ﻻﺯﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ اﺟﺮاﻳﻲ پاکسازی و احیای تالاب بین المللی انزلی که کاری ﺑﺰﺭﮒ بر شمرده می شود انجام شده تا ﺷﺎﻫﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎﺕ خوب ﺑﺮاﻱ نگین شمال ایران باشیم .
میغی در پایان گفتگوی خود با خبرنگار دیارمیرزا ﻫﻤﺪﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻮﻻﻥ اﻧﺰﻟﻲ ﺭا اﺯ اﻣﺘﻴﺎﺯاﺕ ﻭﻳﮋﻩ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﺷﻤﺮﺩ و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﻛﺮﺩ : اﻧﺘﻆﺎﺭ ﻣﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻄ ﻭﻳﮋﻩ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ و ﻣﻮاﻫﺐ اﻟﻬﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ اﻧﺰﻟﻲ اﻋﺘﺒﺎﺭاﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺩاﺩﻩ ﺷﻮﺩ و اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ اﻧﺰﻟﻲ ﺻﻮﺭﺕ گیرد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﮕﺬاﺭﻱ ﺳﺎﻝ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻮﺳﻄ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻆﻢ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﻣﺜﺒﺖ و ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاﻱ ﺷﻬﺮ اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺎﺷﻴﻢ.

Share