گزارش تصویری حواشی صحن علنی دیروز مجلس

 

 

صحن علنی مجلس شورای اسلامیحمید رسایی در صحن علنی مجلس شورای اسلامیاحمد توکلی در صحن علنی مجلس شورای اسلامیغلامعلی حدادعادل در صحن علنی مجلس شورای اسلامیصحن علنی مجلس شورای اسلامیعلی لاریجانی در هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامیاحمد توکلی در صحن علنی مجلس شورای اسلامیحمید رسایی در صحن علنی مجلس شورای اسلامیصحن علنی مجلس شورای اسلامیعلیرضا زاکانی در صحن علنی مجلس شورای اسلامیصحن علنی مجلس شورای اسلامیصحن علنی مجلس شورای اسلامیاحمد توکلی در صحن علنی مجلس شورای اسلامیصحن علنی مجلس شورای اسلامیصحن علنی مجلس شورای اسلامیصحن علنی مجلس شورای اسلامیحجج اسلام ابوترابی فرد و سالک در صحن علنی مجلس شورای اسلامیعلی لاریجانی در هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامیاحمد توکلی در صحن علنی مجلس شورای اسلامیصحن علنی مجلس شورای اسلامیعلی لاریجانی در هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی

Share