طرح جامع لاهیجان و بندر کیاشهر ابلاغ شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا اسناد و مدارک طرح جامع شهر لاهیجان و بندرکیاشهر ابلاغ شد.همچنین طرح جامع شهرهای صومعه سرا وسیاهکل نیز درکمیته فنی شورایعالی شهرسازی ومعماری ایران مورد بررسی اولیه قرار گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا اسناد و مدارک طرح جامع شهر لاهیجان و بندرکیاشهر ابلاغ  شد.
به نقل از روابط عمومی اداره کل راه وشهرسازی گیلان خانم مهندس انشاء مدیرشهرسازی ومعماری با اعلام این خبر گفت: طرح جامع شهر لاهیجان پس از طی فرایند قانونی خود مصوب گردید واسناد ومدارک طرح جامع شهر از طرف شورایعالی شهرسازی ومعماری ایران در تاریخ ۱۷/۳/۹۳ ابلاغ گردید.
inسمدیرشهرسازی ومعماری با اشاره به ارتباط کیفیت زندگی شهری با طرح جامع آن شهر،گفت:کیفیت زندگی شهری،امنیت ورفاه شهروندان ،نظم وهماهنگی در زندگی اجتماعی وسلامت وزیبایی محیط زیست وفضای کالبدی شهرها ، با چگونگی طرح های توسعه وعمران بویژه طرح جامع هر شهر ارتباط مستقیمی دارد که باید در طراحی طرح جامع وتفصیلی شهرها همه ابعاد جغرافیایی ،اجتماعی و… آن لحاظ شود.
مهندس انشاء با بیان اینکه طرح های جامع وتفصیلی با اهداف ومولفه های مشخصی برای افق ۱۵- ۱۰ ساله برای هر شهر تهیه می گردند افزود: پس از فرایند تهیه وتصویب طرح از طرف شورایعالی شهرسازی ومعماری وابلاغ به استانداری ، بر شهرداریها وارگانها ودستگاههای اجرایی وهمگان لازم الاجرا می باشدکه طبق ماده ۷ قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی معماری ،شهرداریها مکلف به اجرای آن هستند.
وی همچنین از ابلاغ مصوبه طرح جامع بندرکیاشهر توسط شورایعالی شهرسازی ومعماری به استانداری گیلان خبر داد.
مدیرشهرسازی ومعماری درادامه افزود:طرح جامع شهرهای صومعه سرا وسیاهکل نیز درکمیته فنی شورایعالی شهرسازی ومعماری ایران مورد بررسی اولیه قرار گرفت.

Share