رسانه ها در توسعه پایدار جوامع نقش بسیار مهمی بر عهده دارند

به گزارش  دیار میرزا به نقل از ۸دی  ، حمید حاذق نیکرو با اشاره به اهمیت رسانه های گروهی خاطرنشان کرد: رسانه های گروهی علاوه بر این که در فرآیند ارتباطات و جابه جایی اطلاعات در درون جامعه و ملل سهیم هستند، می توانند با کارکرد خویش در عرصه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی به […]

به گزارش  دیار میرزا به نقل از ۸دی  ، حمید حاذق نیکرو با اشاره به اهمیت رسانه های گروهی خاطرنشان کرد: رسانه های گروهی علاوه بر این که در فرآیند ارتباطات و جابه جایی اطلاعات در درون جامعه و ملل سهیم هستند، می توانند با کارکرد خویش در عرصه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی به موازات تحولات عمیق در نهادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دگرگونی باورها و ارزش های مسلم جامعه کار ساز باشند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان اذعان داشت: اهمیت رسانه های همگانی در ارتقای اطلاعات و اندیشه های جدید در مردم به عنوان عاملی برای پیشرفت بر کسی پوشیده نمی باشد زیرا رسانه های ارتباط جمعی با ایفای نقش آموزشی، خبری و اطلاع رسانی در ایجاد تحول، مهارت، ارزش و انگیزه ها بسیار موثر هستند و می توانند با شیوه های مناسب نیازهای محلی و منطقه ای را با امکانات ملی هماهنگ و مسیر توسعه را هموارتر سازنند و بر عنصر دانایی اجتماعی تاکید نمایند.

 وی با بیان اینکه رسانه امروزه با پیچیده تر شدن مناسبت های اجتماعی دایره وسعتش بیش از پیش گسترش یافته و علاوه بر مطبوعات، رادیو و تلویزیون،  شبکه های جهانی اینترنت را هم در بر گرفته است، ابراز نمود: از آنجا که داشتن آگاهی از ویژگی های زمان معاصر است، افراد می کوشند همیشه در جریان همه امور و مسائل اجتماعی قرار گیرند تا بتوانند بطور مستقیم و غیر مستقیم نقش خاص خویش را در زندگی گروهی و عرصه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و مذهبی به نحو شایسته ایفا نمایند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان تصریح کرد: در عصر کنونی رسانه ها در توسعه پایدار جوامع نقش بسیار مهمی بر عهده دارند به نحوی که صاحبان سرمایه نیز بسوی رسانه ها جلب شده اند تا بتوانند با تسلط بر اذهان عمومی بازارهای مناسب برای تولیدات خود ایجاد  و با راه اندازی شبکه های رادیویی، تلویزیونی، انتشار نشریه های تخصصی و تبلیغاتی بر رونق بازار اضافه کنند.

Share