ضدعفونی و گندزدایی معابر و اماکن عمومی شهر کومله

ضدعفونی و گندزدایی معابر و اماکن عمومی شهر کومله توسط شهرداری این شهر و پایگاه مقاومت بسیج کومله ادامه دارد.

ضدعفونی و گندزدایی معابر و اماکن عمومی شهر کومله توسط شهرداری این شهر و پایگاه مقاومت بسیج کومله ادامه دارد.

Share