اسامی نهایی ۲۶ داوطلب یازدهمین دوره انتخابات مجلس در رودسر و املش

در اجرای ماده ۳۶ آیین نامه اجرابی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن بدینوسیله اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی حوزه انتخابیه رودسر و املش اعلام شد.

 اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا اسامی نهایی ۲۶ داوطلب یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه رودسر و املش منتشر شد.

در اجرای ماده ۳۶ آیین نامه اجرابی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن بدینوسیله اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی این حوزه انتخابیه را به شرح زیر اعلام می دارد؛

ا – آقای حبیب پنجی فرزند منصور کد نامزد ۱۲۵

۲ – آقای مساعد پورحامد فرزند بابا کد نامزد ۱۲۶

۳ آقای محمد تائب فرزند قدرت اله کد نامزد ۱۲۷

۴- آقای علیرضا جهانی فرزند عبداله کد نامزد ۱۲۹

۵- آقای عابد حسن پورقاسم آباد فرزند سیف اله کد نامزد ۱۴۱

۶ – آقای محمد حسین زاده فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۱۴۵

۷- آقای مصطفی حسینیان رودسری فرزند حسن کد نامزد ۱۴۷

۸- آقای فرامرز حیدری پرچکوهی فرزند غلامعلی کد نامزد ۱۴۸

۹ – آقای علی داودی کیاکلا به فرزند ابراهیم مشهور به دکتر داودی کد نامزد ۱۵۱

۱۰ – خانم ناهید دوستار قاسم آباد فرزند محمد کد نامزد ۱۵۴

۱۱ – آقای یحیی ذکریا پوربلال می فرزند شعبان کد نامزد ۱۵۶

۱۲ – آقای محمدرضا رجبی فرزند قربانعلی کد نامزد ۱۵۷

۱۳ – خانم صدیقه رمضانی تمیجانی فرزند محمد کد نامزد ۱۵۸

۱۴ – آقای هادی سلمی گرکرودی فرزند حسن مشهور به هادی سلیمی کد نامزد ۱۶۱

۱۵ – آقای سید محمد سید محمدی فرزند سید محمد تقی کد نامزد ۱۶۲

۱۶ – آقای محمدباقر شیخی فرزند حسین کد نامزد ۱۶۴

۱۷ – آقای محمد صفرپور لیما فرزند محمدباقر کد نامزد ۱۶۸

۱۸ – آقای محمد صفری ملک میان فرزند عبداله مشهور به صفری قاسم آبادی کد نامزد ۱۶۹

۱۹ – آقای اسداله عباسی فرزند رضا کد نامزد ۱۷۱

۲۰ – آقای نظر علی علیزاده فرزند یداله مشهور به سردار علیزاده کد نامزد ۱۷۴

۲۱ – آقای حسین گل پرور فرزند حبیب کد نامزد ۱۷۹

۲۲- آقای غلامرضا مرادی فرزند عسگر کد نامزد ۱۸۱

۲۳ – خانم معصومه مرادیان فرزند حسین کد نامزد ۱۸۲

۲۴ – آقای سید علی اصغر موسوی گزافرودی فرزند سید عیسی کد نامزد ۱۹۱

۲۵ – آقای محمد تقی نجف زاده شوکی فرزند یوسف مشهور به دکتر نجفی کد نامزد ۱۹۲

۲۶ – خانم صغری همتی دیارجان فرزند علی کد نامزد ۱۹۴

Share