شرایط تحت تکفل قرار دادن والدین برای بیمه تامین اجتماعی

والدین افراد بیمه شده در سازمان تامین اجتماعی می توانند تحت تکفل فرزندشان از خدمات این سازمان برخوردار شوند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، بر اساس قوانین و مقررات تامین اجتماعی، برای زیرپوشش قرار گرفتن والدین و برخورداری آنها از خدمات این سازمان، باید سن پدر ۶۰سال تمام و مادر ۵۵ سال تمام باشد.

تامین معاش پدر و مادر به عهده بیمه شده باشد و از هیچ سازمانی مستمری دریافت نکنند یا به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون از کارافتاده باشند.

همچنین در زمان ارائه تقاضای کفالت برای والدین، آنها بیمه شده سازمان تامین اجتماعی نباشند.

همچنین بر اساس قانون، والدین بیمه شده برای تحت پوشش قرار گرفتن، مشمول سایر صندوق های بیمه و بازنشستگی از نظر پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی و یا دریافت حقوق و مستمری نباشند.

بیمه شده برای تحت تکفل قرار دادن والدین بیمه شده، باید اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی والدین را هنگام مراجعه به شعبه سازمان تامین اجتماعی به همراه داشته باشند.

Share