تصاویری از لحظات درگیری لفظی و آشتی کنان کوچک زاده و جلالی در مجلس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا کوچک زاده و جلالی بر سر متن برجام امروز در صحن مجلس درگیری لفظی پیدا کردند اما در پایان جلسه با پادرمیانی نمایندگان مراسم آشتی کنان برپا شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا کوچک زاده و جلالی بر سر متن برجام امروز در صحن مجلس درگیری لفظی پیدا کردند اما در پایان جلسه با پادرمیانی نمایندگان مراسم آشتی کنان برپا شد.

۱۷۷۸۰۲۳ ۱۷۷۸۰۰۳ ۱۷۷۸۰۰۸ ۱۷۷۸۰۱۰۱۷۷۸۰۱۱

Share