انتخابات هیات رئیسه شورای شهرستان رشت به حد نصاب نرسید

دومین جلسه انتخاب هیات رئیسه شورای شهرستان رشت به حد نصاب نرسید تا وضعیت هیات رئیسه نامشخص باقی بماند.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا دومین جلسه انتخابات هیات رئیسه شورای شهرستان رشت به حد نصاب نرسید و رسمیت پیدا نکرد.

گفتنی است شورای شهرستان رشت دارای ۱۴ عضو است که نمایندگان شورای شهر رشت در این شورا در هر دو جلسه غیبت داشتند.

در جلسه امروز حامد عبدالهی و حجت جذب از شورای شهر رشت، مجتبی عزیز صفت نماینده شورای بخش خمام، صادقی نماینده شورای شهر لشت نشاء، مجید فاتحی نماینده شورای بخش خشکبیجار، محمرمعلی رسولی نماینده شورای بخش کوچصفهان، محمدعلی شورشی نماینده شورای شهر کوچصفهان در جلسه حاضر نبودند.

Share