گزارش تصویری مراسم افتتاح حوزه علمیه امیر المومنین علی (ع)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا : حوزه بین المللی امیر المومنین (ع) امروز با حضور آیت ال… سبحانی ،آیت ال… گلپایگانی ، دکتر نوبخت و جمع کثیری از دانمندان و سیاسیون کشوری و استانی افتتاح شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا : حوزه بین المللی امیر المومنین (ع) امروز با حضور آیت ال… سبحانی ،آیت ال… گلپایگانی ، دکتر نوبخت و جمع کثیری از دانمندان و سیاسیون کشوری و استانی افتتاح شد

حضور آیت الله سبحانی در مراسم افتتاح حوزه علمیه امیر المومنین علی (ع)

مراسم افتتاح حوزه علمیه امیر المومنین علی (ع)

حضور آیت الله سبحانی در مراسم افتتاح حوزه علمیه امیر المومنین علی (ع)

مراسم افتتاح حوزه علمیه امیر المومنین علی (ع)

حضور آیت الله سبحانی در مراسم افتتاح حوزه علمیه امیر المومنین علی (ع)

حضور حجت السلام محمدی گلپایگانی در مراسم افتتاح حوزه علمیه امیر المومنین علی (ع)

سخنرانی آیت الله سبحانی در مراسم افتتاح حوزه علمیه امیر المومنین علی (ع)

سخنرانی حجت السلام محمدی گلپایگانی در مراسم افتتاح حوزه علمیه امیر المومنین علی (ع)

حضور آیت الله سبحانی در مراسم افتتاح حوزه علمیه امیر المومنین علی (ع)

مراسم افتتاح حوزه علمیه امیر المومنین علی (ع)

حضور حجت السلام محمدی گلپایگانی در مراسم افتتاح حوزه علمیه امیر المومنین علی (ع)

مراسم افتتاح حوزه علمیه امیر المومنین علی (ع)

حضور آیت الله سبحانی در مراسم افتتاح حوزه علمیه امیر المومنین علی (ع)

حضور حجت السلام محمدی گلپایگانی در مراسم افتتاح حوزه علمیه امیر المومنین علی (ع)

مراسم افتتاح حوزه علمیه امیر المومنین علی (ع)

مراسم افتتاح حوزه علمیه امیر المومنین علی (ع)

Share