ایرانی ها چقدر سیگار مصرف می کنند؟

بررسی جزئیات طرح هزینه درآمد خانوارهای شهری و روستایی مرکز آمار ایران، نشان می‌دهد که اقشار محروم‌ تمایل بیشتری به استفاده از سیگارهای داخلی دارند، این در حالی است که اقشار مرفه، مشتری ثابت سیگارهای خارجی هستند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از تسنیم، بررسی گزارش طرح آمارگیری هزینه درآمد خانوارهای شهری و روستایی در کل کشور نشان داده است، سرانه مصرف دخانیات در گروه‌های مختلف هزینه‌ای در خانوارهای شهری ۹۰۸.۳ نخ و روستایی ۱۰۷۷.۹ نخ در سال ۹۷ بوده است. لازم به ذکر است که از این آمار، در بین خانوارهای شهری ۴۲۰.۷ نخ سیگار ایرانی و ۴۸۸.۰۷ نخ سیگار خارجی و در خانوارهای روستایی۴۹۹.۴۸ نخ سیگار ایرانی و ۵۷۸.۴۴ نخ سیگار خارجی مصرف شده است.

در این بین، مصرف دخانیات در خانوارهای محروم شهری به‌طور میانگین ۴۳۵.۲ نخ در سال و در خانوارهای مرفه ۸۲۵.۰۲ نخ در سال بوده است. گفتنی است، در خانوارهای محروم ۲۶۳.۸۴ نخ سیگار ایرانی و ۱۷۱.۴ نخ سیگار خارجی مصرف شده که این آمار در خانوارهای مرفه ۲۸۲.۹۲ نخ سیگار ایرانی و ۵۴۲.۰۹ نخ سیگار خارجی بوده است.

در هر خانوار روستایی گروه پردرآمد، ۶۶۱.۹۳ نخ سیگار ایرانی و ۸۷۴.۱۳ نخ سیگار خارجی مصرف داشته‌اند که در مجموع برابر ۱۵۳۶.۰۷ نخ و در خانوارهای محروم روستایی۱۱۱.۰۷ نخ سیگار ایرانی و ۵۶.۰ نخ سیگار خارجی که در مجموع ۱۶۷.۰۸ نخ، دخانیات در سال ۹۷ مصرف شده است.

از نکات جالب این آمار این است که خانوارهای مرفه شهری ۸۲۵.۰۲ نخ و خانوارهای مرفه روستایی ۱۵۳۶.۰۷ نخ در سال ۹۷ مصرف دخانیات داشته‌اند، این اختلاف میان مصرف شهری و روستایی قابل تأمل است.

آمار متوسط مصرف سیگار در تهران ۸۵۹.۱۷ نخ در سال بوده است، در این بین خانوارهای مرفه تهرانی ۱۹۹.۱۸ نخ سیگار ایرانی و ۶۰۹.۶۴ نخ سیگار خارجی مصرف کرده‌اند، این آمار برای گروه‌ ششم هزینه‌ای از خانوارهای متوسط شهر تهران، بسیار بالاتر از متوسط کل مصرف در شهر تهران و در کل شهرهای کشور است، در این گروه از خانوارها ۴۲۳.۲۹ نخ سیگار ایرانی و ۸۱۱.۹۲ نخ سیگار خارجی مصرف شده که در مجموع برابر ۱۲۱۵.۲۱ نخ در سال ۹۷ بوده است.

Share