تصاویر بازدید نوبخت از پروژه راه ارتباطی املش به شلمان

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از پروژه راه ارتباطی املش به شلمان بازدید کرد و همچنین در مدرسه دخترانه فاطمیه لگموج املش حضور یافت.

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از پروژه راه ارتباطی املش به شلمان بازدید کرد و همچنین در مدرسه دخترانه فاطمیه لگموج املش حضور یافت.

Share