فیلم | تولد نوزاد از جنین فریز شده پس از ۱۴سال

پس از ۱۴ سال مادری اصفهانی از طریق جنین فریز شده باردار شد و رکورد نگهداری جنین فریز شده در ایران شکست.

پس از ۱۴ سال مادری اصفهانی از طریق جنین فریز شده باردار شد و رکورد نگهداری جنین فریز شده در ایران شکست.

Share