فیلم / شورای نگهبان امید بیشتری به جامعه بازگرداند

دکتر روحانی در مراسم تجدید میثاق با آرمان های امام خمینی (س);شورای نگهبان امید بیشتری به جامعه بازگرداند

دکتر روحانی در مراسم تجدید میثاق با آرمان های امام خمینی (س);شورای نگهبان امید بیشتری به جامعه بازگرداند

http://lists.jamaran.ir/fa/File/NewsAttachment/2016/rouhani.wmv

Share