گزینه های کلیدداری فرمانداری شهرستان رشت + اسامی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا شنیده ها حاکی از آن است که همزمان با رایزنی گروه های سیاسی و اجتماعی استان در خصوص پست های کلیدى استان بحث تعیین فرماندار رشت بسیار مورد توجه قرار گرفته و گفته می شود از سوی برخی افراد و گروه ها اسامی گزینه هایی جهت فرمانداری رشت نیز پیشنهاى شده است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا شنیده ها حاکی از آن است که همزمان با رایزنی گروه های سیاسی و اجتماعی استان در خصوص پست های کلیدى استان بحث تعیین فرماندار رشت بسیار مورد توجه قرار گرفته و گفته می شود از سوی برخی افراد و گروه ها اسامیShardari_Rasht گزینه هایی جهت فرمانداری رشت نیز پیشنهاى شده است.

شنیده های حاکی از آن است که در لیست منتسب به اصلاح طلبان آقایان زالفی- بی آزار-پاینده- و عبدالغفار یوسفی و خانم مدارایی حضور دارند.

در لیست اعتدال گرایان نیز عباس گلی-  وحید سقایی- فیض اله حسینی و آقایان شاهکویی و نصر مشاهده شده اند.

گفته می شود بحث تغییر فوری فرماندار رشت به فوریت از سوی این گروه ها و یکی از نمایندگان رشت دنبال می شود/گیلوند

Share