کل صندوق های رای گیری شورای اسلامی کلانشهر رشت بازشماری می شود

اختصاصی دیارمیرزا پس از انتشار خبر اعتراض دو عضو شورای عالی نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا استان گیلان در دیارمیرزا نسبت به نتایج اعلامی هیات عالی نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر وروستا خبری به تحریریه دیار میرزا مبنی بر دستور بازشماری ۲۰۳ صندوق شورای شهر کلانشهر رشت رسید .

اختصاصی دیارمیرزا پس از انتشار خبر اعتراض دو عضو شورای عالی نظارت بر انتخابات shoraشورای اسلامی شهر و روستا استان گیلان در دیارمیرزا نسبت به نتایج اعلامی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر وروستا خبری به تحریریه دیار میرزا مبنی بر دستور و اجازه بازشماری کل صندوق های رای گیری شورای شهر کلانشهر رشت رسید .

که پس از پیگیری خبرنگار دیارمیرزا و گفتگو با یک منبع آگاه ، ضمن تایید خبر فوق افزود با تایید هیات مرکزی انتخاباب شورای اسلامی شهر وروستا ۲۹۳ صندوق آرای ماخوذه شورای  اسلامی کلانشهر رشت ظرف شش روز بازشماری می شود وی افزود در این دوره فقط آرای ۳۰ نفر اول بازشماری خواهد شد .

Share