پس از پایان شمارش آرا؛

آگهی نتایج انتخابات رودسر و املش؛ چه کسی کمترین آرا را کسب کرد؟!

آگهی نتایج انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه رودسر و املش منتشر و محمد علی جانی شوکی با ۱۸۵۸۷ رای بیشترین آرا را کسب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، آگهی نتایج انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه رودسر و املش منتشر شد.

در اجرای ماده ۲۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۹۵ آیین نامه اجرایی آن، به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه رودسر و املش می رساند که انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز جمعه مورخ ۱۱/۱۲/۱۴۰۲ در حوزه انتخابیه رودسر و املش برگزار شد. جمع آرای مأخوذه صحیح ۷۵۸۶۲ بود که اشخاص زیر به ترتیب :
۱ – آقای محمد علی جانی شوکی فرزند علی بابا دارای ۱۸۵۸۷ رأی
۲ – آقای محمد صفری قاسم آبادی فرزند عبداله دارای ۱۴۸۹۹ رأی
۳ – آقای نظرعلی علیزاده فرزند یداله دارای ۱۱۰۹۷ رأی
۴ – آقای محمدباقر باقرزاده فرزند علینقی دارای ۱۰۹۳۱ رأی
۵- آقای رضا جهانی فرزند علی دارای ۴۲۱۹ رأی
۶- آقای فرزاد دلارام فرزند غنی دارای ۳۵۷۸ رأی
۷ –آقای محمد معتمدمازوکله پشته نام پدر حسین دارای ۱۵۱۷ رأی
۸- آقای منصور سعادت نژاد نام پدر عبداله دارای ۱۳۵۳ رأی
۹- آقای فرشاد ثامنی کیوانی نام پدر محمدحسن دارای ۷۲۹ رأی
۱۰- آقای بهزاد مهدی پور نام پدر ابراهیم دارای ۵۰۰ رأی
۱۱- آقای بیژن رمضانی سلاکجانی نام پدر حکیمعلی دارای ۴۵۰ رأی
۱۲- آقای سیداسداله عمادی نام پدر سیدهاشم دارای ۴۴۲ رأی
۱۳- خانم رقیه حبیبی نام پدر فیضعلی دارای ۳۸۱ رأی
۱۴- آقای مصطفی حسینیان رودسری نام پدر حسن دارای ۳۶۰ رأی
۱۵ – خانم مریم بابائی نام پدر احمد دارای ۲۹۵ رأی
۱۶- آقای سیدناصر حسینی مقدم نام پدر سید رضا دارای ۲۵۱ رأی
۱۷- آقای وحید پورزین العابدین نام پدر علی دارای ۱۹۸ رأی
۱۸- آقای ابوطالب پنجی نام پدر محمد حسین دارای ۱۹۰ رأی
۱۹- آقای علی حبیبی رحیم آباد نام پدر حبیب دارای ۱۶۱ رأی
۲۰- خانم سرور بابانژادرضائی نام پدر محمدحسین دارای ۱۴۶ رأی
۲۱- آقای حشمت الله صادقی نام پدر عظیم دارای ۱۴۵ رأی
۲۲- آقای عباس کاظمی نام پدر هادیخان دارای ۱۳۱ رأی
۲۳- آقای حسام الدین دهقانپور نام پدر حسن دارای ۱۲۶ رأی
۲۴- – آقای اسماعیل شمسی لامشکن نام پدر فرضعلی دارای ۱۲۵ رأی
۲۵- آقای حسن حسن زاده نام پدر طاهر دارای ۱۲۲ رأی
۲۶- آقای جواد فیروزی نام پدر اکبر دارای ۱۱۸ رأی
۲۷- آقای محمدباقر شعبان پورامام نام پدر جمشید دارای ۱۰۳ رأی
۲۸- آقای محمد نوروزی بیجارگاه نام پدر علی اصغر دارای ۹۰ رأی
۲۹- آقای مصطفی کردارشاد نام پدر تقی دارای ۸۴ رأی
۳۰- آقای رضا قدیری صوفی نام پدر حبیب دارای ۵۹ رأی
۳۱- آقای اسمعیل حسن زاده نام پدر طاهر دارای ۵۶ رأی
۳۲- آقای حمزه پورقاسمی قاسم آباد نام پدر ابراهیم دارای ۵۶ رأی
۳۳- آقای حسین حسن پورمقدم نام پدر صدراله دارای ۵۳ رأی
۳۴- خانم زهرا پورحبیب نام پدر علی محمد دارای ۵۲ رأی
۳۵ – آقای هادی قربان نیا نام پدر احمدعلی دارای ۳۲ رأی
۳۶- آقای حمیدرضا قربانی حسن سرائی نام پدر محمدحسین دارای ۳۱ رأی
۳۷- آقای حسن ملکی آزارکی نام پدر جعفر دارای ۲۵ رأی
۳۸- آقای بیژن حکیمی نام پدر محمدعلی دارای ۲۲ رأی
۳۹- آقای طه مهرزادسلاکجانی نام پدر سیروس دارای ۱۰ رأی
می باشند.
اینک در اجرای ماده ۸۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه در محل فرمانداری شهرستان رودسر برای قبول شکایات آماده می باشد
. در ضمن به استناد تبصره های ۱ ، ۲ و ۳ ماده مذکور کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می توانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذرأی شکایت مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان نیز تـسلیم دارند و شکایـاتی قابل رسیـدگی خواهـند بـود که مشـخصات شاکـی یا شاکـیان شـامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن ( در صورت داشتن تلفن ) و اصل امضای شاکی را داشته باشد. هم چنین در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک کسی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است.

گفتنی است، طه مهرزاد با کسب تنها ۱۰ رای نفر ۳۹ ام شد و کمترین میزان آرا را از آن خود کرد.

Share