چند تصویر از آبشار دودوزن شفت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در ۲۴ کیلومتری شهرستان شفت و در منطقه خرمکش آبشار دودوزن قرار دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در ۲۴ کیلومتری شهرستان شفت و در منطقه خرمکش آبشار دودوزن قرار دارد.

Share