ورود شعبان بی مخ ها در معادلات سیاسی و فرهنگی گیلان

به گزاشر دیار میرزا استفاده از شعبان بی مخ ها در سیاست همه را به یاد سالهای بسیار دور و ماجرای مصدق و کاشانی می اندازد. اما چندیست برخی سیاسیون داخل استان هم برای پیش برد مقاصد خود به تربیت و پر و بال دادن به اینگونه چهره ها مبادرت می ورزند.

به گزارش  دیار میرزا و به نقل از گیلانی ها استفاده از شعبان بی مخ ها در سیاست همه را به یاد سالهای بسیار دور و ماجرای مصدق و کاشانی می اندازد. اما چندیست برخی سیاسیون داخل استان هم برای پیش برد مقاصد خود به تربیت و پر و بال دادن به اینگونه چهره ها مبادرت می ورزند. شعبان های امروزی بیشتر از استفاده از قمه و چاقو از فحاشی و داد و فریاد و بی آبروگری و تهدید و… استفاده می کنند.

shabanbimokh

برای مثال در پروژه برکنار نمودن یکی از چهره های فرهنگی و مذهبی استان  ، آقای خاص استان با استفاده ، تشجییع و حمایت یکی از همین شعبان بی مخها با فشار و ارعاب و توهین به این فرد وی را مجبور به کناره گیری نمود.

و اطرافیان آقای خاص و قتی با اعتراض این چهره فرهنگی در مورد شعبان بی مخ ماجرا روبرو می شوند ، می گویند: ” ما با همین ها باید استان را اداره کنیم!!!!! “

لذا از امروز باید شاهد حضور جدی تر شعبان بی مخ ها  در استان خود باشیم. لذا گیلانی ها مراقب باشند!!!/گیلانی ها

Share