مدیر دفتر حقوقی شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان خبر داد؛

بیش از دو هکتار از اراضی استملاکی در شهرستان لاهیجان رفع تصرف شد

مدیر دفتر حقوقی شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان از رفع تصرف بیش از دو هکتار از اراضی استملاکی در شهرستان لاهیجان خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، یاسر هادی پور، مدیر دفتر حقوقی شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان گفت: باتوجه به اهمیت و ضرورت صیانت از منابع آبی و همچنین به منظور جلوگیری از تعدی اشخاص به اراضی دولتی (حرایم کانالها، بستر رودخانه ها و آببندانها) پیرو گزارش مدیریت منابع آب شهرستان های لاهیجان و سیاهکل نسبت به طرح شکایت بطرفیت هفت نفر از متصرفین اراضی استملاکی شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان واقع در روستای شکاکم اقدام شد.

وی افزود: لذا پس از طی مراحل قانونی و با هماهنگی دادستان محترم شهرستان لاهیجان و حضور نیروی خدوم انتظامی و کارشناسان مربوطه مدیریت منابع آب شهرستان لاهیجان بوسیله یکدستگاه بیل زنجیری کلیه اراضی متصرفه به مساحت ۲/۱ هکتار رفع تصرف گردید.

یاسر هادی پور، مدیر دفتر حقوقی شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان با هشدار به سودجویانی که هرگونه قصد احتمالی تصرف در اراضی دولتی را دارند، یادآور شد: در راستای صیانت از منابع آبی و به منظور جلوگیری از تعدی اشخاص به اراضی دولتی (حرایم کانالها، بستر رودخانه ها و آببندانها) دفتر حقوقی آب منطقه ای گیلان از انجام وظایف محوله قانونی خود به هیچ وجه کوتاهی نخواهد نمود و لذا بهتر آن است که سود جویان هیچگونه چشم طمع به اراضی دولتی را نداشته باشند.

Share