گزارش تصویری : برخورد گشت ارشاد با زنان بدپوشش

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا :   منبع / ایسنا

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا :  

گشت ارشاد

گشت ارشاد

گشت ارشاد

گشت ارشاد

گشت ارشاد

گشت ارشاد

گشت ارشاد

گشت ارشاد

گشت ارشاد

گشت ارشاد

گشت ارشاد

گشت ارشاد

گشت ارشاد

گشت ارشاد

گشت ارشاد

گشت ارشاد

گشت ارشاد

گشت ارشاد

گشت ارشاد

گشت ارشاد

گشت ارشاد

گشت ارشاد

گشت ارشاد

گشت ارشاد

گشت ارشاد

گشت ارشاد

گشت ارشاد

گشت ارشاد

گشت ارشاد

گشت ارشاد

گشت ارشاد

گشت ارشاد

منبع / ایسنا

Share