در جلسه شورا

تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری لاهیجان تصویب شد

ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮﺭﺍی ﺷﻬﺮ لاهیجان که با حضور رضا زنده دل شهردار برگزاﺭ ﺷﺪ، ﻻﯾﺤﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻋﻮﺍﺭﺽ و بهای خدمات شهرداری برای سال ۱۴۰۳ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮﺭﺍی ﺷﻬﺮ لاهیجان که با حضور رضا زنده دل شهردار برگزاﺭ ﺷﺪ، ﻻﯾﺤﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻋﻮﺍﺭﺽ و بهای خدمات شهرداری برای سال ۱۴۰۳ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ.

ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻋﻮﺍﺭﺽ بزرگترین ﻣﻨﺒﻊ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭیﻫﺎ ﺍﺳﺖ که ﺑﺎ پیشنهاد ﺷﻬﺮﺩﺍﺭی ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮﺭﺍ می‌رﺳﺪ.

ﺍﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﻧﺮﺥ کلیه ﺧﺪﻣﺎتی که ﺷﻬﺮﺩﺍﺭی ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ می‌کند را تعیین می‌کند.

Share