با حمایت از اسلام طالبانی؛

تصاویر حضور زنان طرفدار طالبان در دانشگاه کابل با پوشش کامل

صدها زن افغان طرفدار طالبان امروز در سخنرانی در دانشگاه کابل با حجاب تمام چهره در حمایت از سیاست های سختگیرانه رژیم جدید در مورد تفکیک جنسیتی شرکت کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، ۳۰۰ زن طرفدار طالبان در دانشگاه کابل با پوشش کامل حضور پیدا کردند.

حدود ۳۰۰ زن  که مطابق با سیاست های جدید لباس پوشیدن برای آموزش از سر تا پا پوشیده شده بودند، پرچم های سفید طالبان را به اهتزاز درآوردند و از سیاست های جدید حمایت کردند.

تعداد انگشت شماری برقع آبی پوشیده بودند که فقط یک پنجره مشبک کوچک برای دیدن وجود داشت، اما اکثر آنها نقاب مشکی بر روی بیشتر صورت جدا از چشم ها می پوشیدند.

Share