آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شورای شهر هشتپر منتشر شد

در اجرای ماده ۵۴ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر هشتپر می‌رساند که ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۲۸ خرداد ماه برگزار می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در اجرای ماده ۵۴ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر هشتپر می‌رساند که ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۲۸ خرداد ماه برگزار می‌شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر هشتپر به شرح زیر می‌باشد:

۱. آقای مهران ابراهیمی ناوان فرزند ارسلان کد نامزد ۱۲۴
۲. آقای کاظم احدپوردودران فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۲۵
۳. خانم فیروزه اردوئی ناوان مشهور به اردوئی فرزند عباداله کد نامزد ۱۲۸
۴. آقای آزاد استوارناوان فرزند محمد کد نامزد ۱۲۹
۵. آقای کورش اسدی دوست طولی فرزند فتح اله کد نامزد ۱۴۱
۶. آقای اکبر آفتابی ریک فرزند قربانعلی کد نامزد ۱۴۵
۷. آقای محمدامین امانی فرزند حمید کد نامزد ۱۴۶
۸. آقای بصیر انصاری فرزند ایوب کد نامزد ۱۴۷
۹. آقای محمد ایمان پرست میانکوه فرزند عیسی کد نامزد ۱۴۹
۱۰. آقای جاوید باقری طولارود فرزند محمدابراهیم کد نامزد ۱۵۱
۱۱. آقای رسول برهانی جولاندان فرزند رشید کد نامزد ۱۵۲
۱۲. آقای نقی بقائی کوهساره فرزند نصرت کد نامزد ۱۵۴
۱۳. آقای موسی پرویزی فرزند حسین کد نامزد ۱۵۷
۱۴. آقای رسول پوربابائی میانکوه فرزند یداله کد نامزد ۱۵۸
۱۵. آقای بهزاد پورپناه فرزند میرحسن کد نامزد ۱۵۹
۱۶. آقای سعید جان آقائی طولارود فرزند مجید کد نامزد ۱۶۱
۱۷. آقای یوسف جبروتی فرزند عارف کد نامزد ۱۶۲
۱۸. آقای کیوان جدیلی فرزند خسرو کد نامزد ۱۶۴
۱۹. آقای مهرداد حاجیان طولارود فرزند حمداله کد نامزد ۱۶۵
۲۰. آقای عبداله حسین‌پور فرزند نجفقلی کد نامزد ۱۶۷
۲۱. آقای میثم خشنودی نودهی فرزند یوسف کد نامزد ۱۶۸
۲۲. خانم میترا خلیلی خطبه سرا فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۶۹
۲۳. خانم فریبا رجب زاده چوبه فرزند محمد کد نامزد ۱۷۱
۲۴. آقای هادی رحیمی جولندان فرزند محمدرسول کد نامزد ۱۷۲
۲۵. آقای رحیم رستمیان فرزند رستم کد نامزد ۱۷۴
۲۶. آقای علیقلی رضائی طولارود مشهور به علی فرزند نجفقلی کد نامزد ۱۷۵
۲۷. آقای فریبرز زورمندطولی فرزند یال آقا کد نامزد ۱۷۶
۲۸. آقای تقی زینلی فرزند ایرج کد نامزد ۱۷۸
۲۹. آقای سهیل سلامی ریک فرزند فرخ کد نامزد ۱۷۹
۳۰. آقای مهراب شفقی مشهور به شفقتی فرزند سعید کد نامزد ۱۸۱
۳۱. آقای حسن شکارسری سلیمی فرزند محمود کد نامزد ۱۸۲
۳۲. آقای حمید صمدی فرزند اسحق کد نامزد ۱۸۴
۳۳. آقای بهروز علی بابائی طولارود فرزند بیت اله کد نامزد ۱۸۵
۳۴. آقای محمد علی زاده مشهور به بابک فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۸۶
۳۵. آقای رضا فلاح خوش خلق فرزند نوروز کد نامزد ۱۸۷
۳۶. آقای احمد قلعه کفائی فرزند رشید کد نامزد ۱۸۹
۳۷. آقای علی کاظمی حفظ آباد فرزند نجف آقا کد نامزد ۱۹۱
۳۸. آقای جعفر کرمی طولارود مشهور به اکرم فرزند عزت اله کد نامزد ۱۹۲
۳۹. آقای حسن محمدی اوتاری فرزند افراسیاب کد نامزد ۱۹۴
۴۰. آقای محمد محمدی ریک فرزند حاجی کد نامزد ۱۹۵
۴۱. آقای یاسر محمودی ناوان فرزند محمد کد نامزد ۱۹۶
۴۲. آقای بهزاد مرتضائی طولارود فرزند کاوس کد نامزد ۱۹۷
۴۳. آقای مهرداد مشتاقی طولارودپائین فرزند نوربخش کد نامزد ۲۱۲
۴۴. آقای محمد مفتاح جوکندان فرزند بیوک کد نامزد ۲۱۴
۴۵. آقای پیمان مهاجری جولندان فرزند صداقت الله کد نامزد ۲۱۵
۴۶. آقای علی رضا میرزائی طولارود فرزند حیات اله کد نامزد ۲۱۷
۴۷. آقای مهدی میزانی فرزند فرجود کد نامزد ۲۱۸
۴۸. آقای سامان نظامی ریک فرزند نریمان کد نامزد ۲۱۹
۴۹. آقای آیدین نظری کیوی فرزند فیروز کد نامزد ۲۴۱
۵۰. آقای مهدی نوری خطبه سرا فرزند چراغعلی کد نامزد ۲۴۲
۵۱. آقای فرید نیکاکری فرزند ابراهیم کد نامزد ۲۴۵
۵۲. آقای محسن همتی دیزگاه فرزند گلعلی کد نامزد ۲۴۷
۵۳. آقای محمدصادق همدمی طولارود فرزند احمدرضا کد نامزد ۲۴۸
۵۴. آقای خیام هویداچروده فرزند جمال کد نامزد ۲۴۹
۵۵. آقای وحید یوسف زاده جوکندان مشهور به چنگیز فرزند چنگیز کد نامزد ۲۵۱
۵۶. آقای عباس یوسفی طولارودی فرزند محسن کد نامزد ۲۵۲

توجه:

۱. نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۷ نفر است، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی تعداد حداکثر ۷ نفر را می‌توانند در برگ رأی بنویسند.

۲. هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری طوالش در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می‌باشد.

۳. شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد.

Share