سیر تا پیاز ماجرای رومینا اشرفی از زبان مادر، پدر و بهمن خاوری

روایت صدا و سیما از سیر تا پیاز ماجرای رومینا اشرفی از زبان مادر، پدر و پسری(بهمن خاوری) که دلیل فرارش بود.

روایت صدا و سیما از سیر تا پیاز ماجرای رومینا اشرفی از زبان مادر، پدر و پسری(بهمن خاوری) که دلیل فرارش بود.

Share