لیست انتخابات رسمی و نهایی؛

اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس در حوزه انتخابیه لنگرود

در اجرای ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن بدینوسیله اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی حوزه انتخابیه لنگرود را به شرح زیر اعلام می دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در اجرای ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن بدینوسیله اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی حوزه انتخابیه لنگرود را به شرح زیر اعلام می دارد.

۱. آقای محمد امامی کورنده فرزند محمود مشهور به نام مستعار هومن کد نامزد ۱۸

۲. آقای امین امیری درویشانه بری فرزند احمد مشهور به حاج امین کد نامزد ۱۹

٣. آقای مهرداد لاهوتی فرزند منوچهر کد نامزد ۲۱

۴، آقای محمدعلی حیدری شلمانی فرزند غلامحسین کد نامزد ۲۹

۵. آقای سهراب رستمی لات لیلی فرزند احمد کد نامزد ۴۵

۶. آقای علی رستمی چافی فرزند محسن کد نامزد ۴۶

۷. آقای حمید رمضان پوردریاسری فرزند نصیر مشهور به رمضانی کد نامزد ۴۷

۸. آقای موسی روشن قیاس کومله فرزند محمد مشهور به روشن کد نامزد ۴۹

۰۹ خانم فاطمه شیرزاد سلوشی فرزند جواد مشهور به شهناز کد نامزد ۵۲

۱۰. آقای مهدی علیجانی فرزند حسین کد نامزد ۵۴

۱۱. آقای حسین قاسم پورشلمانی فرزند ابراهیم کد نامزد ۵۹

۱۲. آقای پرویز محمدنژاد قاضی محله فرزند احمد کد نامزد ۶۴

۱۳. آقای یوسف مهموم سالکویه فرزند سلمان کد نامزد ۶۷

۱۴. آقای رضا موسی پورفتیده فرزند نصرالدین کد نامزد ۶۸

۱۵. آقای سید جلال نورموسوی فرزند سید حسین کد نامزد ۷۱

Share