رجبی در گفتگو با دیارمیرزا تشریح کرد

جزئیات تصویب طرح شیوه‌نامه پیشنهادی صدور پروانه اراضی نسقی در شورای شهر رشت

عضو شورای شهر رشت گفت: در یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت طرح پیشنهادی بنده در مورد صدور پروانه برای اراضی نسقی به تصویب رسید.

 اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مجید رجبی ویسرودی عضو شورای شهر رشت در گفتگو با دیارمیرزا گفت: در یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت طرح پیشنهادی بنده در مورد صدور پروانه برای اراضی نسقی به تصویب رسید.

عضو کمیسیون عمران شورای شهر رشت در مورد این طرح گفت: همان طور که میدانید صدور پروانه برای ساختمان هایی که در املاک مبایعه نامه ای (خط عادی – نسقی ) قرار داشت بر اساس شیوه نامه مصوب شده در سال ۸۹ صدور پروانه برای این املاک متوقف شد ه بود همین امر سبب مشکلات فراوانی برای شهروندان ایجاد کرد به همین منظور و برای رفع این مشکل بنده طرح پیشنهادی جدیدی را به شورای اسلامی شهر رشت ارایه کردم.

رجبی افزود: در زمان ریاست بنده به عنوان رییس کمیسیون عمران شورای رشت شیوه نامه ای در این خصوص نوشتم که بعد از بررسی های زیاد توسط کارشناسان اهل فن در کمیسیون عمران توانستیم در جلسه قبل دو فوریت آن رای بگیریم.

وی بیان کرد: صاحبان زمین های نسقی برای اراضی نسقی خود جهت دریافت سند ابتدا باید با ارائه مبایعه نامه که از سوی دادگاه یا شورای حل اختلاف با مدارک مستند که بیان کننده این که زمین یا ملک مورد نظر متعلق به خودشان است و مراحل قانونی را طی کرده است برای دریافت پروانه اقدام کنند.

رجبی ویسرودی با بیان اینکه صاحبان زمین با مشخص کردن کروکی زمین و داشتن تایید از نظام مهندسی گفت: این افراد با داشتن مدارک مورد نظ به شهرداری منطقه خود مراجعه خواهند کرد و شهرداری نیز موظف است با تعیین مختصات جغرافیایی زمین مورد نظر نسبت به تعیین عرض معبر ملک و تراکم پیش بینی شده در طرح تفصیلی جهت تهیه و درج آن در پروانه ساختمانی اقدام نماید.

وی در پایان گفت شیوه نامه ارایه شده به شرح زیر است:

ماده ۱: ارائه مبایعه نامه تنفیذ شده توسط دادگاه صالحه یا شورای حل اختلاف یا مدارک مستند حاکی ازارائه دادخواست در خصوص مبایعه نامه به شورای حل اختلاف یا دادگاه صالحه با تایید نقشه بردار عضو سازمان .
ماده ۲: مالک مکلف است کروکی دقیق ملک خود را به مقیاس ۲۰۰/۱ با تایید نقشه بردار عضو نظام مهندسی استان گیلان به شهرداری منطقه محل مورد نظر خود ارائه نماید.
ماده ۳: شهرداری مکلف است با تعیین مختصات جغرافیایی زمین مورد نظر نسبت به تعیین عرض معبرملک و تراکم پیش بینی شده در طرح تفضیلی جهت تهیه نقشه و درج آن در پروانه ساختمانی اقدام نماید.
ماده ۴: جهت شناسایی معارضین احتمالی ، مالک می بایست در اولین اقدام اخذ پروانه قبل از بازدید کارشناس جهت تهیه کروکی ، محیط ملک مورد نظر را میخ کوبی و گچ ریزی و گود برداری کرده باشد.
ماده ۵ : حداقل و حداکثر مساحت مفید ملک پس از تعریض جهت احداث بنا بر اساس مفاد بند ۳۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۲۲/۳/۸۹( پیوست ۲) در ارتباط با موضوع طرح املاک فاقد سند مالکیت به شرح ذیل می باشد :
الف: حداقل مساحت زمین پس از رعایت عقب نشینی از ۵۲ درصد مساحت حد نصاب تفکیک در کاربری مربوطه کمتر نباشد حداقل ۷۵ مترمربع باشد.
ب: حداقل یک بر به شارع عام منطبق بر طرح تفضیلی مصوب یا ضوابط عرض گذر ، دسترسی مستقیم داشته باشد.
ج : سایر ضوابط احداث عینا مطابق مقررات و ضوابط شهر رشت می باشد .
ماده ۶  در احداث کلیه ساختمانها رعایت آیین نامه ۲۸۰۰ و مقررات ملی ساختمان الزامی است.
ماده ۷: رعایت بر اصلاحی به هنگام احداث بنا توسط مالک الزامی است.
ماده ۹: قطعاتی که در معابری قرار دارند که انتهای آن ساخته یا مسدود نشده و فاقد خط پروژه در طرح تفصیلی می باشد، ابتدا خط پروژه و بر و کف برای تعیین عرض معبر مورد نظر تهیه و سپس اقدام به صدورپروانه گردد.
ماده ۹ :پرداخت کلیه عوارض متعلقه برابر تعرفه های مصوب توسط شورای اسلامی شهر باستناد بند ۱۶ و۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب ۷۵ و تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و عوارض و بها خدمات محلی اعم از( کارشناسی ، نوسازی ، حمل زباله ، ورود به محدوده قانونی شهر ، احداث بنا ، در صورت وجود اضافه بنا ( مازاد بر تراکم در حد ۲۵ درصد کسری پارکینگ ، ۵% فضای آموزشی،۳% نظارت ،در صورت وجود کسری حد نصاب تفکیک ، پیش آمدگی مشرف در صورت وجود و … ) توسط مالک الزامی است.
ماده ۱۰: جهت تسریع امور، مراحل اجرای صدور پروانه ساختمانی می تواند موازی با تهیه تنفیذ مبایعه نامه صورت گیرد. ولی صدور نهایی مجوز ساختمانی منوط به ارائه تنفیذ مبایعه نامه می باشد. در صورتیکه مالک در مهلت مقرر طبق ضوابط نتواند تنفیذ نامه را ارایه نماید صدور مجوز ساختمانی متوقف خواهد شد.
تبصره ۱: شهرداری مکلف است تمام صفحات مجوز ساختمانی را ممهور به مهر مخصوص املاک عادی نماید و قید نماید این مجوز ساختمانی به استناد تنفیذنامه شماره … مورخ … از دادگاه … صادر شده است.

تبصره ۲: تنفیذ مبایعه نامه تایید شده دادگاه صالحه به ضمیمه مجوز ساختمانی با قید شماره و تاریخ الزامی می باشد.
ماده ۱۱: متقاضی مکلف است پس از صدور پروانه ساختمانی شروع عملیات ساختمانی را طی فرمی که پیوست پروانه صادره می باشد توسط مهندس ناظر تکمیل و مراتب را به اطلاع شهرداری برساند .
ماده ۱۲: شهرداری مکلف است پس از اتمام بنا در پاسخ به در خواست متقاضی برابر ضوابط نسبت به صدور پایانکار اقدام نماید ضمنا شهرداری موظف است موکدا در صفحه پایانکار قید نماید که صدور این مجوز به استناد تنفیذ مبایعه نامه صادره از دادگاه … به شماره … و تاریخ … می باشد.

Share