قسمت دوم برنامه مستند واپرس درباره زبان مادری

برای حفظ زبان، هویت باید تلاش کنیم. ما به فرزندانم هویت و اصالت را بدهکار خواهیم شد.

Share