توئیت سفیر آلمان درباره «آبگوشت»

کانال فارس این تصویر را منتشر کرد است.

کانال فارس این تصویر را منتشر کرد است.

Share