انفصال بهمنی اجرا نمی شود

رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه حکم انفصال آقای بهمنی تا قبل از نهایی شدن، قابلیت اجرا ندارد، در مورد زمان برگزاری دادگاه تجدید نظر گفت: ابتدا باید تقاضای تجدید نظر ارائه و سپس این درخواست در نوبت رسیدگی قرار گیرد؛ این تقاضا از طرف رئیس کل بانک مرکزی ارائه شده و بررسی آن در نوبت رسیدگی قرار دارد که هنوز زمان بررسی آن هنوز مشخص نیست.

                 

به گزارش دیار میرزا به نقل از فارس ۲۴ :رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه حکم انفصال آقای بهمنی تا قبل از نهایی شدن،قابلیت اجرا ندارد، در مورد زمان برگزاری دادگاه تجدید نظر گفت: ابتدا باید تقاضای تجدیدنظر ارائه و سپس این درخواست در نوبت رسیدگی قرار گیرد؛ این تقاضا از طرف رئیس کل بانک مرکزی ارائه شده و بررسی آن در نوبت رسیدگی قرار دارد که هنوز زمان بررسی آن هنوز مشخص نیست.
عبدالرضا رحمانی فضلی در مورد حکم انفصال از خدمت رئیس کل بانک مرکزی به دلیل برداشت از حساب بانک ها در پایان سال گذشته اظهار داشت: اعلام شده که این اقدام بانک
مرکزی در راستای مصوبه هیئت وزیران بوده اما تاکنون به ما مصوب های ارائه نکرده اند.وی افزود: در صورتی که چنین مصوبه ای وجود داشته باشد رئیس کل بانک مرکزی باید
آن را به هیئ تهای مستشاری ارائه م یداد و ه ماکنون م یتواند این مصوبه به دادگاه تجدیدنظر ارائه دهد و متناسب با آن حکم داده خواهد شد.
رحمانی فضلی در پاسخ به این سوال که در صورت ارائه مصوبه هیئت دولت برای برداشت از حساب بانک ها، حکم دیوان محاسبات لغو خواهد شد، اظهارداشت: این مساله بستگی
به نظر حاکم شرع دارد. رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به حکم دیوان محاسبات مبنی بر انفصال از خدمت به دلیل برداشت غیرقانونی از حساب بانک ها، این اقدام را در راستای
اجرای مصوبه هیئت وزیران عنوان  کرده بود. وی در این باره گفته بود: عده ای از بانک مرکزی ارز با قیمت مرجع دریافت کرده و خورده بودند اما بانک مرکزی پول این ارزها را از حساب بان کها برداشت و به خزانه واریز کرده است.

Share