فیلم: رژه نیروهای مسلح در رشت

علی رفعتی: رژه نیروهای مسلح به مناسبت روز ارتش در رشت برگزار شد و رسته موزیک نیز قطعاتی را اجرا کرد.

Share