ایمنی راه

هنر رانندگی شبانه در خوب دیدن و خوب دیده شدن است

اگر عابر هستید به هنگام عبور از عرض جاده در شب پوشیدن لباسهای رنگ روشن را فراموش نکنید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، به هنگام رانندگی در شب و عدم دید کافی سرعت مجاز را رعایت فرمایید.

اگر عابر هستید به هنگام عبور از عرض جاده در شب پوشیدن لباسهای رنگ روشن را فراموش نکنید.

دیدن و دیده شدن باعث پیشگیری از وقوع تصادف می گردد.

Share