ایمنی راه

رنگ لباس بر ایمنی تردد عابران در شب‌ها تاثیر مستقیم دارد

برای تردد در شب، لباس رنگ روشن بپوشید تا رانندگان بتوانند بهتر شما را ببینند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، برای تردد در شب، لباس رنگ روشن بپوشید تا رانندگان بتوانند بهتر شما را ببینند.

از وسائل رنگ روشن مثل کیف یا کاغذ و از وسایل نورانی مثل چراغ دستی استفاده کنید.

موتورسوران و رانندگان ماشین های کشاورزی هم برای دیده شدن از شبرنگ های بازتابنده استفاده می کنند.

Share