رئیس شورا خبر داد؛

استعفای شهردار رودبار پس از اصرار شورا برای استیضاح شهرام پیراندرخ به دلیل عدم سکونت در شهر؟!

امانی گفت: نظر به اینکه شهردار رودبار سکونت دائم در رودبار نداشت، اعضای شورای شهر رودبار در استیضاح خود پافشاری کردند که نهایتا شهردار رودبار استعفای خود را کتبا به اینجانب تقدیم کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مجتبی امانی رئیس شورای شهر رودبار از پذیرش استعفای شهرام پیراندرخ شهردار این شهر و انتخاب سرپرست شهرداری خبر داد.

امانی با بیان اینکه بنا به درخواست سه نفر از اعضای شورا مبنی بر استیضاح شهردار رودبار به دلیل عدم سکونت در شهر استیضاح شهردار در دستور کار قرار گرفت، افزود: نظر به اینکه شهردار رودبار سکونت دائم در رودبار نداشت، اعضای شورای  شهر رودبار در استیضاح خود پافشاری کردند که نهایتا شهردار رودبار استعفای خود را کتبا به اینجانب تقدیم کرد.
وی افزود: موضوع در جلسه فوق العاده شورا مطرح و کلیه اعضا با استعفای شهردار رودبار موافقت نمودند و همچنین با ۵ رای عیسی پوسانه معاون شهرداری رودبار به عنوان سرپرست شهرداری رودبار انتخاب شد.

Share