وزیر آموزش و پرورش؛

دانش آموزی در زندان نداریم؛ اگر بازداشت باشند برای اصلاح و تربیت است

یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه جدای از زندان، آیا دانش آموزی داریم که در بازداشت باشد ؟ اظهار کرد: دانش آموزی در زندان نداریم و مواردی هم اگر بازداشت باشند برای بحث اصلاح و تربیت است که در مرکز روان شناسی هستند و دوستان کارشنان کارشان را انجام می دهند تا بعد از اصلاح به محیط مدرسه برگردند.

قبلبه گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، به نقل از شرق، وزیر آموزش و پرورش دولت سیزدهم تایید کرد که برخی دانش آموزان بازداشتی برای اصلاح و تربیت به مراکز روان شناسی ارجاع داده شده اند تا مانع از تبدیل آنها به شخصیت‌های ضداجتماعی شوند.

یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به این سوال که در اعتراضات خیابانی اخیر آیا دانش‌آموزش بازداشتی هم داریم، گفت: دانش آموزی در زندان نداریم.

نوری در پاسخ به اینکه جدای از زندان، آیا دانش آموزی داریم که در بازداشت باشد ؟ اظهار کرد: دانش آموزی در زندان نداریم و مواردی هم اگر بازداشت باشند برای بحث اصلاح و تربیت است که در مرکز روان شناسی هستند و دوستان کارشنان کارشان را انجام می دهند تا بعد از اصلاح به محیط مدرسه برگردند.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که تعداد دانش آموزان بازداشتی چند نفر است؟ بیان کرد: تعدادشان زیاد نیست و اینقدری نیستند. نمی توانم آمار دقیقی از تعدادشان بدهم.

وزیر آموزش و پرورش دولت سیزدهم در پاسخ به اینکه پس در جریان اعتراضات خیابانی دانش آموزان بازداشتی هم داریم، اعلام کرد: در این شرایط و مرحله ممکن است این دانش آموزان به شخصیت‌های ضداجتماعی تبدیل شوند که می خواهیم آنها را اصلاح کنیم.

Share