در اجرای ماده ۵۴ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی صورت گرفت؛

اسامی نامزدهای انتخابات شورای شهر چاف و چمخاله اعلام شد

در اجرای ماده ۵۴ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر چاف و چمخاله می‌رساند که ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۲۸ خرداد ماه برگزار می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در اجرای ماده ۵۴ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر چاف و چمخاله می‌رساند که ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۲۸ خرداد ماه برگزار می‌شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر چاف و چمخاله به شرح زیر می‌باشد:

۱. آقای آرزم احمدی پوررودپشتی فرزند عباس کد نامزد ۱۵
۲. آقای حسن اژیر فرزند روح اله کد نامزد ۱۶
۳. آقای سالار بابائی پورچافی فرزند حسن کد نامزد ۱۷
۴. آقای سیدحبیب حسینی فرزند سیدپیله آقا کد نامزد ۱۹
۵. آقای نعمت درخشیده فرزند امیرعلی کد نامزد ۲۱
۶. آقای یاسین رحیمی تپه فرزند غلام کد نامزد ۲۴
۷. آقای فریدون سالم فرزند محمد کد نامزد ۲۶
۸. آقای حسن سعادتی چافی فرزند حسین کد نامزد ۲۷
۹. آقای حجت شعبان نیای گالشکلامی فرزند احمدعلی کد نامزد ۲۸
۱۰. آقای رمضان صداقت گالشکلامی فرزند رضاعلی کد نامزد ۲۹
۱۱. آقای امیر عسگری فرزند احمد کد نامزد ۴۱
۱۲. آقای حسن عسگری تپه فرزند یحیی کد نامزد ۴۲
۱۳. آقای رضا علی نژاد فرزند حسن کد نامزد ۴۶
۱۴. آقای هدایت فرضی پورجلالوند فرزند محرمعلی کد نامزد ۴۸
۱۵. آقای مهران مهراب پوردهکلاهی فرزند نقی کد نامزد ۵۴
۱۶. آقای حسن مهرخواه کورنده فرزند جعفر کد نامزد ۵۶
۱۷. آقای حمیدرضا وحیدی پاپکیاده فرزند غلامرضا کد نامزد ۵۷
۱۸. آقای مهرداد وفائی فرزند قاسم کد نامزد ۵۸

توجه:

۱. نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۵ نفر است، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی تعداد حداکثر ۵ نفر را می‌توانند در برگ رأی بنویسند.

۲. هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری لنگرود در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می‌باشد.

۳. شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد.

Share