گزارش تصویری نشاء برنج در شالیزارهای سیاه اسطلخ رشت

مهتاب باقرزاده: نشاء برنج در شالیزارهای گیلان از هفته اول اردیبهشت آغاز شده است و این روزها گیل مردان و گیل زنان دوشادوش یکدیگر در رنج برنج سهیم هستند. تصاویر زیر از شالیزارهای سیاه اسطلخ رشت به ثبت رسیده است.

مهتاب باقرزاده: نشاء برنج در شالیزارهای گیلان از هفته اول اردیبهشت آغاز شده است و این روزها گیل مردان و گیل زنان دوشادوش یکدیگر در رنج برنج سهیم هستند. تصاویر زیر از شالیزارهای سیاه اسطلخ رشت به ثبت رسیده است.

Share