قانون در خصوص این عزیزان سازوکاری مشخص کرده که خارج از اختیار من است

واکنش نوبخت به اعتراض کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی

نوبخت نوشت: خدا می‌داند احساس شرمندگی کردم، اما قانون در خصوص این عزیزان سازوکاری مشخص کرده که خارج از اختیار من است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا عدم تعیین تکلیف حداقل مزد سال ۹۹ از یک سو و افزایش حقوق برخی بازنشستگان و کارمندان دولت از سوی دیگر، رنجش خاطر جامعه کارگری و بازنشستگان تامین اجتماعی را در بر داشته است.

در همین زمینه محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه نوشت:

کارگر عزیزی مرا مخاطب قرار داد که چرا فقط پیگیر افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان لشگری و کشوری هستم و در برابر کارگران و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی احساس مسؤ‌ولیت نمی‌کنم؟ خدا می‌داند احساس شرمندگی کردم، اما قانون در خصوص این عزیزان سازوکاری مشخص کرده که خارج از اختیار من است.

Share