تصاویری از وضعیت شهر رشت در یک روز برفی

بارش برف در رشت و عدم بازگشایی مناسب معابر در کنار قطعی آب و برق مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد کرده است.

بارش برف در رشت و عدم بازگشایی مناسب معابر در کنار قطعی آب و برق مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد کرده است.

Share