به عنوان رویداد شهر خلاق جهان

بازتاب برگزاری جشنواره کدوی رشت در سایت یونسکو

بخش اصلی سایت یونسکو که به معرفی رویدادهای مرتبط با شهرهای خلق جهان می پردازد برای اولین بار خبر برگزاری یک جشنواره از شهر خلاق رشت را در صفحه اصلی خود بازتاب داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا خبر برگزاری جشنواره کدوی رشت در سایت رسمی یونسکو بازتاب یافت.

بخش اصلی سایت یونسکو که به معرفی رویدادهای مرتبط با شهرهای خلق جهان می پردازد برای اولین بار خبر برگزاری یک جشنواره از شهر خلاق رشت را در صفحه اصلی خود بازتاب داد.

گفتنی است جشنواره کدو همه ساله در پیاده راه فرهنگی رشت برگزار می شود.

رشت از سال ۱۳۹۴ به عنوان شهر خلاق خوراک معرفی شده است.

Share