گزارش تصویری آغاز سال تحصیلی جدید در مدارس انزلی

زنگ آغازین ماه مهر در دبیرستان شاهد شهید هوشمندان بندرانزلی و زنگ جوانه های دبیرستان شهید ملک محمدی جهانی با حضور مسئولان به صدا درآمد.

زنگ آغازین ماه مهر در دبیرستان شاهد شهید هوشمندان بندرانزلی و زنگ جوانه های دبیرستان شهید ملک محمدی جهانی با حضور مسئولان به صدا درآمد.

Share