مهران شفق پور

 توسعه شهری در هنر دهه اخیر از ابعاد مختلف

نگارنده باور دارد با بسترسازی لازم در ایجاد ۳ عامل بهره وری، ثبات، و عدالت همچنین به اجرا درآوردن مولفه ها ی اشاره شده، می‌توان گامی به سمت توسعه پایدار در جهت رفاه حال شهروندان بر داشت.

مبنای افتادی فرهنگی، سیاسی، سطحی زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است مطرح شدن توسعه پایدار بعنوان شعار اصلی ناشی از اثرات شهرها بر گستره زیست کرده است و ابعاد مختلف زندگی مردم است عوامل اصلی و کلیدی در جهت دستیابی به پایداری شهری، ضروری به نظر میرسد در این یادداشت برخی از شاخص‌های تعیین کننده به اختصار بیان می‌شود که در بحث پایداری شهری از دیدگاه این جانب می‌باشد.

ا- بهره وری: در واقع این شا خصه یک فرمول پویا است، که می‌تواند تعیین کند سیستم طبیعی و سیستم اجتماعی همراه با اقتصاد متضمن استفاده تمام قد از ظرفیت‌های موجود و بالقوه به منظور بکارگیری وتولع است که می‌تواند ضامن اقتصاد شهروندان باشد.

۲- عدالت: همواره عبث عدالت و ایجاد بالانس اجتماعی به منظور توزیع مساوی آینه از فرآیند توسعه حاصل می‌شود، می‌بایست نگاه ویژه‌ای به بحث عدالت محوری در بین شهروندان یک شهر دانست و کین از شاخص ها یا معیارهای موثر و توسعه پایدار، میزان رضایت مندی شهروندان در موضوع توزیع عادلانه امکانات شهری در تمام مناطق یک شهر است، با اندک تامل می‌توان تبعیض موجود و یا عدم وجود توزیع عادلانه امکانات را در نقاط مختلف شهر رویت کرد.
از دیگر بحث های توسعه پایدار، موضوع ثبات شهری است که خود دارای مولفه‌ها ی مختلفی است:

اول:

افزایش فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی به گونه‌ای که تمام ساکنان شهری را پوشش دهد.

دوم:
استفاده بهینه از انرژی و سایر منابع شهری .

سوم:

کمینه کردن میزان تولید زباله و فاضلاب و بیشینه کردن بازیافت از پسماندها .

چهارم:

ایجاد سیستم های مدیریت با قدرت و کارایی کافی جهت نیل به اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی .

پنجم:

سوق دادن و ایجار فن‌آوری‌های مورد استفاده در شهر به سمت اهداف توسعه پایدار .

ششم:

بکار گیری سیستم‌های مدیریتی در جهت ایجاد توازن بین سیستم‌های به روز ونو با. مکمل سرمایه انسانی در شهر .

هفتم:

ایجاد بسترهای مناسب برای سوق دادن تمام ظرفیت های محیطی و محلی برای اقتصاد بدون آسیب که بحث جذب توریست و جاذبه شهری بهترین مثال از ان است

به راحتی می‌توان، ایجاد کمیته‌های محلی وانسانی بهره وری ایستایی و فنی را تبدیل به بهره وری پویا کرد ، نگارنده باور دارد با بسترسازی لازم در ایجاد ۳ عامل بهره وری، ثبات، و عدالت همچنین به اجرا درآوردن مولفه ها ی اشاره شده، می‌توان گامی به سمت توسعه پایدار در جهت رفاه حال شهروندان بر داشت.
موضوع تبعیض شهری، و محل ندادن کافی و ایجاد نکردن امکانات رفاهی مساوی بین مناطق مختلف شهر باعث نارضایتی و نگرانی بسیاری از ساکنان شهر شده است در سری یادداشت‌ها ی اینجانب در مورد توسعه پایدار به نوبت به هرکدام از مولفه‌ها اشاره شده خواهم پرداخت و ریز برنامه‌های مربوط برای اجرایی کردن آنان را عنوان خواهم کرد.

مهران شفق پور  – مدرس دانشگاه و فعال ورزشی

Share