حماسه حضور مردم انزلی به روایت تصویر

مردم قهرمان انزلی با حضور خود در پای صندوق های رای حماسه ی دیگری رقم زدند.

مردم قهرمان انزلی با حضور خود در پای صندوق های رای حماسه ی دیگری رقم زدند.

tel final1

Share