به دنبال ابلاغ درصد افزایش مستمری ها

پرداخت ما به التفاوت مستمری فروردین تا پایان ماه جاری

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در راستای اجرای مواد ۹۶ و ۱۱ قانون تامین اجتماعی و با توجه به مصوبه شماره ۳۵/۹۳/۱۱۰۰ مورخ ۱۷/۱/۹۳ هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی و لحاظ مفاد بند ۵ تصویب نامه هیات محترم وزیران و مصوبه شورایعالی کار , میزان افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در سال۹۳ بشرح ذیل اعلام می گردد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا  به نقل از روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی گیلان ,در راستای اجرای مواد ۹۶ و ۱۱ قانون تامین اجتماعی و با توجه به مصوبه شماره ۳۵/۹۳/۱۱۰۰ مورخ ۱۷/۱/۹۳ هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی و لحاظ مفاد بند ۵ تصویب نامه هیات محترم وزیران و مصوبه شورایعالی کار , میزان افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در سال۹۳ بشرح ذیل اعلام می گردد.

taminبر این اساس کلیه مستمری های بازنشستگی از کار افتادگی و بازماندگان(مجموع مسترمی پرداختی به بازماندگان متوفی)که تا پایان سال ۹۲ برقرار شده اند از ابتدای سالجاری به میزان ۲۰ درصد مستمری قابل پرداخت اسفند ۹۲ افزایش می باید.

همچنین درمورد کلیه مستمری بگیران اعم از اینکه قبلا برقرار شده و یا در طول سال ۹۳ برقرار گردد ماده ۱۱۱ قانون اجرا و میزان مستمری تا مبلغ ۶/۰۸۹/۱۰۰ ریال ترمیم می گردد.

همچنین مشمولین تبصره های قوانین بودجه ماده ۳۹ قانون برنامه سوم توسعه از کارافتادگان جزئی, مشمولین قانون بیمه قالی قالیچه و..سایر دریافت کنندگان مستمری باسنوات پرداخت حق بیمه از این بند خارج بوده و صرفا مشمول افزایش درصد سالانه می باشد.

در همین راستا به موجب مصوبات ابلاغی میزان حق سنوات مازاد بر بیست سال سابقه پرداخت حق بیمه مستمری بگیران از ابتدای سال دوم برقراری با رعایت سایر موارد مندرج مبلغ ۵ هزار ریال تعیین شده است.

کمک هزینه مسکن مستمری بگیران بازنشسته و از کار افتاده کلی مجرد , متاهل و متکفل و همچنین بازماندگان تک نفره یا بیش از یک نفر مبلغ یکصد هزار ریال در ماه تعیین شده است.

لازم به ذکر است میزان کمک به معشیت مستمری بگیران مبلغ سیصد هزار ریال تعیین شده است و این مبلغ بصورت ماهیانه پرداخت می شود.

 

Share