حال و هوای رشت در آستانه سال جدید به روایت تصویر

در آستانه ورود به سال ۹۷، جای جای شهر رشت نیز جنب و جوش بیشتری به خود گرفته است و همه در انتظار سال جدید هستند.

در آستانه ورود به سال ۹۷، جای جای شهر رشت نیز جنب و جوش بیشتری به خود گرفته است و همه در انتظار سال جدید هستند.

Share