پیشنهاد توئیتری محسن رضایی برای حل مشکل سپنتا نیکنام

محسن رضایی در تویئتر خود با انتشار پیامی از امکان حل مشکل سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد از سوی مجمع تشخیص سخن گفت.

محسن رضایی در تویئتر خود با انتشار پیامی از امکان حل مشکل سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد از سوی مجمع تشخیص سخن گفت.

Share