تصاویر هم اندیشی ستاد انتخاباتی مجید رجبی ویسرودی

مراسم هم اندیشی مهندس مجید رجبی ویسرودی نامزد شورای شهر رشت در ستاد انتخاباتی مرکزی وی با حضور حامیانش برگزار شد. جبار کوچکی نژاد نماینده رشت نیز در این مراسم حضور داشت.

مراسم هم اندیشی مهندس مجید رجبی ویسرودی نامزد شورای شهر رشت در ستاد انتخاباتی مرکزی وی با حضور حامیانش برگزار شد. جبار کوچکی نژاد نماینده رشت نیز در این مراسم حضور داشت.

Share