حال و هوای رشت در یک روز برفی به روایت تصویر

بارش برف پاییزی در رشت علاوه بر خلق مناظر زیبا باعث خوشحالی مردم نیز شده است. بطوریکه شاهد برف بازی در کنار ساخت آدم برفی و گرفتن عکس سلفی بوده ایم.

بارش برف پاییزی در رشت علاوه بر خلق مناظر زیبا باعث خوشحالی مردم نیز شده است. بطوریکه شاهد برف بازی در کنار ساخت آدم برفی و گرفتن عکس سلفی بوده ایم.

Share