گزارش تصویری همایش بزرگ هم پیمانی با ایمنی راه ها

همایش بزرگ هم پیمانی با ایمنی راه ها در بخش خمام شهرستان رشت برگزار شد.

همایش بزرگ هم پیمانی با ایمنی راه ها در بخش خمام شهرستان رشت برگزار شد.

Share