گزارش تصویری بازدید ابتکار از تالاب انزلی, آببندان ملاسرای شفت و تالاب عینک رشت

معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور از روند عملیات اجرایی طرح حفاظت و احیاء تالاب انزلی و همچنین از وضعیت گونه مهاجم سنبل آبی در آببندان ملاسرای شفت بازدید کرد و با حضور در تالاب عینک رشت از نتیجه مشارکت گروه های مردم نهاد در پاکسازی تالاب عینک اطلاع یافت.

معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور از روند عملیات اجرایی طرح حفاظت و احیاء تالاب انزلی و همچنین از وضعیت گونه مهاجم سنبل آبی در آببندان ملاسرای شفت بازدید کرد و با حضور در تالاب عینک رشت از نتیجه مشارکت گروه های مردم نهاد در پاکسازی تالاب عینک اطلاع یافت.

tel final1

Share